Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

Përditësimi i fundit: 17 maj 2023

Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte (“Kushtet”) përpara se të përdorni faqen e internetit të Daka Outlet, e aksesueshme në dakaoutlet.com. Hyrja juaj dhe përdorimi i faqes së internet kushtëzohet nga pranimi dhe pajtueshmëria juaj me këto Kushte. Duke hyrë ose duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të Kushteve, nuk mund të hyni në faqen e internetit.

Produktet dhe Shërbimet

Daka Outlet ofron një shumëllojshmëri produktesh për shitje përmes faqes së saj të internetit. Ne përpiqemi të ofrojmë informacion të saktë dhe të përditësuar rreth produkteve tona, duke përfshirë përshkrimet, çmimet dhe disponueshmërinë. Megjithatë, ne nuk garantojmë saktësinë ose plotësinë e një informacioni të tillë. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë, përditësojmë ose të heqim çdo produkt ose shërbim në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Blerjet

Duke bërë një blerje përmes faqes sonë të internetit, ju pranoni të jepni informacion të saktë dhe të plotë për transaksionin. Ju gjithashtu pranoni të jeni të detyruar nga çdo term dhe kusht shtesë i ofruar nga përpunuesit tanë të pagesave. Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë ose anulojmë çdo porosi sipas gjykimit tonë, duke përfshirë por pa u kufizuar në porositë që duken të jenë mashtruese ose shkelin këto Kushte.

Pagesa

Të gjitha pagesat e bëra përmes faqes sonë të internetit përpunohen në mënyrë të sigurt përmes portave të pagesave të palëve të treta. Ne nuk ruajmë ose kemi akses në detajet e kartës suaj të pagesës. Duke bërë një blerje, ju pranoni të pajtoheni me termat dhe kushtet e mënyrës së zgjedhur të pagesës.

Transporti dhe Dorëzimi

Ne përpiqemi të përpunojmë dhe dërgojmë porositë menjëherë. Megjithatë, koha e dorëzimit mund të ndryshojë në varësi të mënyrës së transportit, destinacionit dhe faktorëve të tjerë jashtë kontrollit tonë. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë vonesë ose dëmtim që ndodh gjatë transportit. Çdo detyrim doganor, taksë ose tarifë që lidhet me dërgesat ndërkombëtare është përgjegjësi e klientit.

Kthimet dhe rimbursimet

Ne pranojmë kthime dhe sigurojmë rimbursime në përputhje me politikën tonë të kthimit dhe rimbursimit, e cila mund të gjendet këtu. Ju lutemi rishikoni politikën me kujdes për të kuptuar të drejtat dhe detyrimet tuaja në lidhje me kthimet dhe rimbursimet.

Pronësia Intelektuale

Përmbajtja në faqen e internetit të Daka Outlet, duke përfshirë tekstin, imazhet, logot dhe markat tregtare, mbrohet nga ligjet e pronësisë intelektuale. Ju nuk mund të përdorni, riprodhoni, modifikoni ose shpërndani ndonjë përmbajtje nga faqja jonë e internetit pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

Mohim i garancive

Faqja e internetit Daka Outlet dhe përmbajtja e saj ofrohen mbi bazën “siç është” dhe “siç disponohet”, pa asnjë lloj garancie, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. Ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me saktësinë, besueshmërinë ose disponueshmërinë e faqes së internetit ose përmbajtjes së saj. Përdorimi juaj i faqes në internet është në rrezikun tuaj.

Kufizimi i Përgjegjësisë

Në masën maksimale të lejuar nga ligji, Daka Outlet dhe filialet e saj, drejtorët, punonjësit dhe agjentët nuk do të jenë përgjegjës për asnjë dëmtim indirekt, rastësor, pasues ose ndëshkues që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet ose të ndonjë produkti. ose shërbimet e blera nga ne.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani Daka Outlet dhe filialet, drejtorët, punonjësit dhe agjentët e saj të padëmshëm nga çdo pretendim, detyrim, dëmtim, shpenzim ose kosto (duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve ose përdorimi nga ana juaj e faqes së internetit.

Ndryshimet në këto Kushte

Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar ose modifikuar këto Kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak

Versioni i përditësuar do të tregohet nga data “Përditësimi i fundit” në fillim të këtij dokumenti. Duke vazhduar të përdorni faqen e internetit pas çdo ndryshimi në këto Kushte, ju pranoni dhe Kushtet e përditësuara.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].

2
0